L'Echappée du Hainaut
une organisatiion de / Een organisatie van Marc BOUILLON
Accueil
Historique
Règlement
Calendrier
Contacts
Home
Historisch
Reglement
Kalender
Contacten

Documents
Documentatie
Mis à jour le : 13/01/2020

Classements
rankings

Photos
Fotos

Sponsors


L'Échappée du Hainaut

 

Reglement

Artikel 1. Elke renner die zich aansluit bij L'Échappée du Hainaut verbindt er zich toe om het huidige reglement te respecteren.

Artikel 2. Renners moeten op het moment van hun aansluiting 18 jaar oud zijn.  Renners die 18 jaar oud worden in het jaar van hun inschrijving dienen absoluut een ouderlijke toestemming voor te leggen aan de organisatie van L'Échappée du Hainaut.

Artikel 3. L'Échappée du Hainaut is een feitelijke vereniging.  De organisator behoudt zich het recht voor om renners te weigeren of te aanvaarden.

Artikel 4. De jaarlijkse bijdrage voor de licentie ( 75/jaar) moet overgemaakt zijn op het rekeningnummer BE91 3631 7329 4176 van L'Échappée du Hainaut.  De licentie geldt voor een volledig seizoen dat van 1 januari tot 31 december van hetzelfde jaar loopt. Een transponder Prochip Flex van Mylaps kan voor het jaar gehuurd worden aan 35/jaar.

Artikel 5. Wie zich wil inschrijven, moet dat vóór 1 januari van elk jaar doen.

Artikel 6. De licentievergoeding omvat de toekenning van het bib, de licentiekaart, een rassenverzekering en training.

Artikel 7. Renners hebben het recht om een licentie te nemen bij eender welke andere federatie zonder afbreuk te doen aan L'É.d.H.  Renners hebben het recht om deel te nemen aan wedstrijden, waar zij maar willen. Renners die reeds een transponder Prochip EX bezitten van een andere federatie kunnen deze gebruiken tijdens de competitie door LEchappée du Hainaut ingericht.

Artikel 8. De rugnummers blijven eigendom van de Vereniging en worden toegekend voor het volledige kalenderjaar.  Met uitzondering van de nummers 1, 2, 3, 4 en 5 van elke categorie gebeurt de toekenning van de nummers overeenkomstig de volgorde van inschrijving.

Artikel 9.  De transponder kan gehuurd worden via lEdH of via Mylaps op voorwaarde van het gekende model te gebruiken ( https://www.mylaps.com/prochip-system/prochip-flex/ )

Artikel 10.  Vanaf dit jaar zal het niet langer mogelijk zijn om een licentie van één dag te verkrijgen. Dit is om geen lijn meer te hebben bij het registreren.

Artikel 11.  Op het moment van zijn toetreding zal de ruiter een bewijs van betaling moeten overleggen, een medisch bewijs van geschiktheid voor de praktijk van de wielersport (datum van de validering max. 2 maanden) en voor minderjarigen een ouderlijke machtiging waarbij elke verantwoordelijkheid van de vereniging wordt ontkracht.

Artikel 12 De wielrenner moet absoluut het verkeersreglement kennen en dit ook naleven (bv. rechts aanhouden).  Verder moet de wielrenner ook strikt de veiligheidsvoorschriften van de organisatie naleven.

Artikel 13. De wielrenner zal de vereniging 'L'Échappée du Hainaut' in geen geval aansprakelijk kunnen stellen.

Artikel 14. De wielrenner verbindt er zich toe om blijk te geven van fair play en wielrenners die zich opwarmen, worden verzocht om de deelnemers van de voorgaande wedstrijd te respecteren.   

Artikel 15.  Na zich ingeschreven te hebben en tijdens een wedstrijd geldt de neutrale zone tussen de groene (150 m voor de lijn) en de rode vlag (150 m na de lijn) als verboden terrein.

Artikel 16.  Voor ieders veiligheid moeten de wielrenners absoluut plaats maken, als de pilootwagen passeert.

Artikel 17.  Van elke wielrenner waarvan vastgesteld wordt door een lid van L'ÉdH of een seingever dat hij artikel 15 en 16 van dit reglement niet respecteert, zullen de wedstrijdpunten niet meegeteld worden.

Artikel 18.  Pour les sous-catégories, des gommettes adhésives  de couleurs seront appliquées sur les dossards.

Catégories : A Elite à van 18 tot 26 jaar  

  A Masters à van 27 jaar tot 38 jaar

                                   B à van 39 jaar à 47 jaar  

                                    C à van 48 jaar tot 55 jaar  

                                   D à van 56 jaar tot 59 jaar

D+à  vanaf 60 jaar tot 64 jaar  

  D+ à van 65 jaar tot 69 jaar

     D+ à + dan 70 jaar

Artikel 19. Wielrenners die over een licentie beschikken en die willen deelnemen aan een wedstrijd van L'Échappée du Hainaut, moeten vóór de start het inschrijvingsblad aan de administratietafel invullen en 7 betalen.

Artikel 20.  Het geboortejaar zal dienen als referentie voor plaatsing en categorieverandering.

Artikel 21.  Tijdstippen van vertrek: D+, D en C à 13.00 u

                                                                 B en A à 15.00 u

Artikel 22. Renners kunnen zich ten vroegste 1 uur en 15 minuten vóór de start van elke categorie inschrijven, niet vroeger.  Inschrijvingen voor de wedstrijd zullen tot 15 minuten vóór de start van de categorie van de wielrenner aanvaard worden.

Artikel 23. Maximale afstanden (met uitzondering van het kampioenschap): D en D+à maximum 50 km

                                                       C à max. 60 km

                                                        B à max. 75 km

                                                          A à max. 85 km

Artikel 24. Voor de kampioenschappen mogen de renners 7 races + één kampioenschap winnen en gaan ze door naar de volgende hogere categorie.

Artikel 24 bis. voor de kampioenschappen, moet de renner deelgenomen hebben aan 40% van de races vóór de dag van het kampioenschap. Het aantal dagen wordt bepaald door EdH

Artikel 25. Waardeschaal van de kampioenschappen:

  • Wereldkampioenschap
  • EdH Kampioenschap
  • Belgisch, Frans en Italiaans Kampioenschap
  • Waals en Vlaams Kampioenschap
  • Henegouws Kampioenschap
  • Namen, Luik en Waals Brabant Kampioenschap

Artikel 26.  Renners van 16 en 17 jaar mogen deelnemen aan de verschillende wedstrijden van lEdH met schriftelijk akkoord van de ouders en een document van het in goede gezondheid-verkeren  (niet ouder dan 2 maanden). De voorzitter van de vereniging beslist in welke categorie de minderjarige zal aantreden (naargelang zijn prestaties, trainingen en resultaten in vroegere wedstrijden).  

Artikel 27.  Onder voorbehoud van het akkoord van Thee.d.H. kunnen ruiters een ontheffing aanvragen om van categorie af te dalen. Na overeenstemming kunnen de renners die uit de categorie komen niet in de top 10 eindigen. Als de concurrent in de top 10 eindigt, zal hij naar de 11e plaats worden gedegradeerd.

Artikel 28. Als er met podiumplaatsen gewerkt wordt, zullen de eerste drie van elke categorie (D en D+) beloond worden en dat zal ook zo zijn voor het eindejaarscriterium.

Artikel 29. Het inschrijvingsgeld voor de verschillende wedstrijden wordt deels terugbetaald in de vorm van prijzen.

Artikel 30. De prijzen zullen verdeeld worden in verhouding tot het aantal deelnemers aan de wedstrijd.  Het aandeel van de prijzen zal bepaald worden op basis van het aantal wielrenners per categorie.  Concreet zal er voor de helft van de deelnemers -1 iets voorzien worden met een maximum van 20 omslagen.

Artikel 31.  Bij opgave zijn de wielrenners verplicht om de commissaris of de inschrijvingstafel hiervan te verwittigen.  Doet de wielrenner dat niet, dan zal hij geen punten toegewezen krijgen voor het seizoenscriterium.  Bij een lekke band of mechanisch probleem moet de wielrenner die de wedstrijd wenst te hervatten, de commissaris aan de aankomstlijn hiervan op de hoogte brengen, achteraan het peloton aansluiten zonder het goede verloop van de rit te beïnvloeden en zich bij aankomst afzijdig houden.

Artikel 32. De kampioenschap- of andere truien zullen uitsluitend voorbehouden zijn aan de licentiehouders van de vereniging L'É.d.H. Tijdens de kampioenschappen zullen de wielrenners met een daglicentie en de wielrenners die niet in hun categorie rijden, geen podiumplaats kunnen behalen.

Artikel 33. De wielrenners die een kampioenschap gewonnen hebben, zijn verplicht om hun trui te dragen.  De kampioenschapstruien gelden als vaandels van de Vereniging en worden vaak bezorgd door onze sponsors.  Als een wielrenner zijn trui vergeet of weigert aan te trekken, zullen de behaalde wedstrijdpunten niet meegeteld worden voor het criterium.   

Artikel 34.  Bij de prijsuitreiking zal de wielrenner die gerechtvaardigd belet is, uitzonderlijk het recht hebben om met het akkoord van een lid van L'É.d.H. te vragen dat de prijs aan een derde overhandigd wordt.  Niet-bezorgde prijzen zijn niet langer beschikbaar. En aan het einde van de dag keerde de prijs terug in de kassa van E.d.H.

Artikel 35. De verantwoordelijken van L'É.d.H. zijn als enige bevoegd om hierover te beslissen.  Eventuele bezwaren of klachten dienen kenbaar gemaakt te worden aan de inschrijvingstafel op de dag zelf van de vastgestelde feiten.  

Artikel 36.  Afhankelijk van de ernst van de feiten hebben de leiders van de vereniging het recht om de beëindiging van de licentie te sanctioneren, om hardlopers uit te sluiten voor een periode die evenredig is aan de feiten.

Artikel 37.  Wielrenners die 'positief' testten bij een antidopingcontrole in een andere federatie en die geschorst werden, zullen in geen geval kunnen starten in een wedstrijd van L'É.d.H.  

Artikel 38.  Wielrenners die bij een antidopingcontrole geschorst werden, moeten de verantwoordelijke van L'É.d.H. hiervan op de hoogte brengen.

Artikel 39.  Elk gebruik van ongeoorloofde producten of stoffen is formeel verboden tijdens door L'É.d.H. georganiseerde evenementen.  Bij niet-naleving van dit artikel zal de verzekering van L'É.d.H. niet tegemoetkomen in de kosten, mocht er tijdens of na de wedstrijd een hartprobleem vastgesteld worden.  Bij elke wedstrijd is er aan de inschrijvingstafel een defibrillator beschikbaar.

Artikel 40. De 5 laatste rondes van elke wedstrijd zullen aangekondigd worden en bij de laatste ronde zal er een klok geluid worden.

Artikel 41. Ruiters mogen het peloton ophangen.

Artikel 42. Elke wielrenner die zich opwarmt, zal in geen geval kunnen meerijden met een voorgaande wedstrijd in een andere categorie.  Bij eventuele schade zal een dergelijke renner niet gedekt worden door de verzekering (zie artikel 15 en 16) en de punten die hij zou behalen in de wedstrijd, zullen niet meegerekend worden.

Artikel 43.  Bij wedstrijden is het dragen van een helm verplicht.  Wielrenners moeten over een fiets beschikken, die in goede staat verkeert.  Stuurhoorns van het 'triatlon'-type zijn niet toegestaan.

Artikel 44. Bij een zwaar ongeval zullen de verantwoordelijken van L'É.d.H. als enige bevoegd zijn om de beslissing te nemen om een ambulance te bellen.

Artikel 45. Bij elk ongeluk met derden is het de familiale verzekering van de wielrenner of de verzekering van de respectieve derde die moet tegemoetkomen.  Alleen de medische kosten van de bij het ongeval betrokken wielrenner(s) kunnen door de verzekering van de vereniging gedekt worden. Materiële schade wordt niet door de verzekering gedekt.

Artikel 46. Elk jaar zal er op het einde van het seizoen een regelmatigheidscriterium georganiseerd worden met een eindklassement en een prijsuitreiking. (20 prijzen/categorie + tal van andere prijzen). Geen interploegenklassement.  

Artikel 47. De transponders die bij lEdH gehuurd worden, blijven eigendom van de firma Mylaps. De betrokken renner is verantwoordelijk voor zijn transponder.

Artikel 48. Het electronisch systeem met transponder zal de enige referentie zijn om het klassement op te stellen. In geval van panne van het informaticasysteem zal een camera aanwezig zijn aan de aankomst.

Artikel 49. De transponder zal op de voorvork gemonteerd worden, zo dicht mogelijk bij de middenas. Elke andere plaatsing valt onder de verantwoordelijkheid van de renner en deze zal geklasseerd worden volgens de gegevens van het informaticasysteem bij het overschrijden van de aankomstlijn.

Artikel 50. Elk verlies of beschadiging van het systeem, vastgesteld door een verantwoordelijke van lEdH zal verhaald worden op de betrokken renner.

Artikel 51. Verdeling van de punten (zie de als bijlage toegevoegde tabel).

Artikel 52.  Dit reglement mag noch in zijn geheel, noch gedeeltelijk gereproduceerd of gekopieerd worden.

Artikel 53. De vereniging behoudt zich het recht voor om onderhavig reglement op eender welk moment te wijzigen en elk lid hiervan in kennis te stellen.

Artikel 54. Vanaf 1 januari heeft de EdH voor elke veiligheid een ambulance voor uw veiligheid in overeenstemming met artikel 17 van de Belgische monitor van 03/07/2019

 

 

                                  LEDH , le cyclisme accessible à tous !

 

 

Bijlage: tabel met de verdeling van de overwinningspunten

 

Aankomstpositie

Punten

1e

70

2

66

3

62

4

58

5

54

6

50

7

48

8

46

9

44

10

42

11

40

12

38

13

36

14

34

15

32

16

30

17

28

18

26

19

24

20

22

21

20

22

19

23

18

24

17

25

16

26

15

27

14

28

13

29

12

30

11

tot en met de laatste

10

Opgave

5